ความเป็นมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

ก่อตั้งขึ้น

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2497 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีโดยแยกการบริหารราชการออกเป้นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีชื่อเรียกว่า ประชาสัมพันธ์ภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ภาคใต้ เป็นสื่อกลางดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐสู่ประชาชนโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด

ส่งกระจายเสียงวิทยุประชาสัมพันธ์แห่งแรกในภูมิภาค

        วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้มีการเปิดดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมธ์แห่งแรกในภูมิภาค ณที่ทำการประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 145 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เรียกว่า "สถานีวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภาคใต้" และสถานีวิทยุแห่งนี้ ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของประชาสัมพันธ์ภาค ในการถ่ายทอดสดข่าวสารจากภาครัฐไปยังประชาชนผู้ฟัง ผ่านเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM เปลี่ยนฐานะกองประชาสัมพันธ์เขต วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น "ประชาสัมพันธ์เขต" (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โทรทัศน์สถานีแรกที่กองประชาสัมพันธ์เขต

       ระหว่าง พ.ศ. 2510 - 2516 ได้มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ขาวดำ ทำการเผยแพร่ออกอากาศเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2511 เพื่อเผยแพร่ภาพควบคู่ไปกับเสียงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขยายไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและนครศรีธรรมราช

ขยายสถานีวิทยุกระจายเสียง

        ด้วยบริการข่าวสารที่ไปถึงประชาชนยังไม่ทั่วถึงจึงได้มีการขอขยายและจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต

รวมศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนงานราชการกองประชาสัมพันธ์ใหม่เป้นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค พร้อมกับมีการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อ กองประชาสัมพันธ์เขต เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ประกอบด้วย ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ยุบประสัมพันธ์เขตสุราษฎร์ธานี เป้นเพียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นตรงต่อศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 สงขลา

247/2520 คำสั่งประวัติศาสตร์

        ด้วยการขยายงานด้านนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ดำเนินไปอย่างกว้างขวางประกอบกับภูมิประเทศของภาคใต้ลักษณะเป็นแผ่นดินแหลมยาวยื่นออกไปโดยมีทะเลขนาบทั้งสองข้าง และมีภูเขาสลับซับซ้อนยากยิ่งต่อการประสานงานติดต่อ ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารงาน กรมประชาสัมพันธ์โดย นายกำจัด กีพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในขณะนั้น ได้มีคำสั่ง 274/2520 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520 กำหนดให้พื้นที่ 7 จัวหวัดภาคใต้ส่วนเหนือ มี จังหวัดชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกส่วนออกจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4

        วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2526 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นได้มีความพยายามผลักดันให้เกิด “ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 สุราษฎร์ธานี“ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ ขยายเครือข่ายเสริมจุดบอดการรับชมโทรทัศน์ (สคท.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ (สคท.) จังหวัดชุมพร

ยกฐานะสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

       กระทั่งวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2540 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนชื่อหน่วยงานศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต เป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5ได้ย้ายอาคารที่ทำการไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

แยกสถานีวิทยุกระจายเสียง

       วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2545 กรมประชาสัมพันธ์ได้แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ส่งผลให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ได้ย้ายที่ทำการ จากศูนย์พัฒนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มาอยู่อาคาร (เดิม) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี เลขที่ 145 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar