รองนายกฯ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ) ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดพังงา

      วันนี้ (15 พ.ย.64) ที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  หลังเสร็จสิ้นจากการตรวจราชการฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์แล้ว นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เป็นประธานมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร   และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมในพิธี
     ...ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 30,782 ราย 30,835 บัญชี และช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน 23,458 แปลง 165,255 ไร่ 2 งาน 68.9 ตารางวา เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนกองทุนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กองทุนจะโอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม 
ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกรของจังหวัดพังงาที่ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ได้ปิดบัญชีและโอนกรรมสิทธิ์หลักประกันคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย สำหรับในครั้งนี้เป็นการคืนที่ดินทำกินและมอบเกียรติบัตรให้เกษตรกร จำนวน  12 ราย  ช่วยรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน 6 แปลง 33 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา ซึ่งเป็นการคืนหลักทรัพย์อันมีค่ายิ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกร นำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างชีวิตให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรและงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้อนุมัติงบประมาณกู้ยืมจำนวน 7 องค์กร 7 โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 129 คน ซึ่งได้รับงบประมาณงบกู้ยืมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,435,000.00 บาท  และมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร จำนวน 58 องค์กร จำนวนสมาชิก 5,409 คน

ที่มา : ปชส.พังงา


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar