รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามโครงการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา”

              วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โครงการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา” ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา 

              วิทยาลัยเทคนิคพังงา ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2481 เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2482 ในนามโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้พังงา และได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็น "วิทยาลัยเทคนิคพังงา" วันที่ 1 เมษายน 2525 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพังงา มีด้วยกัน 2 วิทยาเขต จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทั้ง ระบบปกติ และ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 1 เปิดสอนสาขาวิชา 13 สาขาวิชา ส่วนวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 เปิดสอน 3 สาขาวิชา 

             โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 จำนวนนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น 208 คน โดยทุกคนจะเป็นนักเรียนประจำอยู่ในหอพักภายในวิทยาลัย หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการ โดยนำสาระและทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพ มาบูรณาการเป็นโครงงาน (Projects) ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยบูรณาการร่วมกับ STEM Education ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างนักธุรกิจนวัตกรรม ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้จาก STEM Education สู่ STEAM for INNOPRENEUR โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ที่มีทักษะและความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี ให้ภาคการผลิตและบริการของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้า ครม.ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยได้กำหนดข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ในระดับนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมโปรแกรมการเรียนฐานวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาไว้ โดยขอรับการสนับสนุน ดังนี้

1. ให้เพิ่มปริมาณผู้เรียน เพิ่มสาขาวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาในระดับนักเทคโนโลยีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ตามแผนการขยายผล และแผนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ในระดับนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรแกรมการเรียนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.

2. เห็นชอบงบประมาณ เป็นงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของผู้เรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูง

3. ให้ทุนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษารุ่นใหม่ทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ (หรือศิษย์เก่าที่จบจากโครงการมาบรรจุเป็นครูผู้สอนในโครงการ)

4. ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา แยกเฉพาะออกจากวิทยาลัยเดิม โดยใช้ชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงา"

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพังงา

เผยแพร่ : สุวิมล  คชสวัสดิ์  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar