จังหวัดกระบี่พร้อมรองรับประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 และ16 พฤศจิกายนนี้แล้ว

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในขณะนี้ทางจังหวัดกระบี่ พร้อมเต็มที่ในทุกด้านแล้ว สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 และ16 พฤศจิกายนี้ โดยจังหวัดเตรียมเสนอโครงการเพื่อติดตาม จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน งบประมาณ 84 ล้านบาท โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวคลองจิหลาด งบประมาณ 35 ล้านบาท โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จำนวน 31 ล้านบาท และโครงการพัฒนาแหล่งสปา วารีบำบัด น้ำพุร้อน จำนวน 165 ล้านบาท รวมงบประมาณ 315 ล้านบาท รวมถึงข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5 ด้าน ประกอบด้วย การเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การท่องเที่ยว การเกษตร คุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐาน  
        ซึ่งหากโครงการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะส่งผลดีต่อประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการปรับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นจังหวัดกระบี่ได้ตระหนักถึงการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ภายใต้การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำมาเป็นหลักปฎิบัติ เพื่อขับเคลื่อน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
        สำหรับภาคการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องมีการพัฒนา และยกระดับสู่สากล เพราะจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่ทำรายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจาก กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี  
        โดยในปี 2561 ซึ่งเป็นปีก่อนมีการระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากถึง 6.9 ล้านคน สามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้กว่า 120,000 ล้านบาท

ที่มา : สวท.กระบี่


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar