รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเยี่ยมเยียนและตรวจราชการ พร้อมมอบวัสดุโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเยี่ยมเยียนและตรวจราชการ พร้อมมอบวัสดุโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร  รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน “กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า” และโครงการพัฒนาคุณภาพครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าฯ
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.64  ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจราชการ พร้อมมอบวัสดุโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร  รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน “กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า” และโครงการพัฒนาคุณภาพครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกัณตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สส.พังง ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับ
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จังหวัดพังงา  มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในมาตรการการควบคุมโรค และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดพังงาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 80% ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับและรายงาน ข้อมูลของจังหวัดพังงาว่า"จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทย ซึ่งในอดีตเคยมีผู้คนอยู่ไม่เกิน 100 หลังคาเรือนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกราก และอาศัยอยู่ในกระท่อมซึ่งปลูกติดต่อกันประมาณ 30 หลังคาเรือนและปัจจุบันจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตรและมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมดโดยมีพื้นที่ติดต่อทิศเหนือ ติดกับจังหวัดระนอง ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ทิศใต้ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมีเกาะต่าง ๆ อยู่ในทะเลอันดามันมากถึง155 เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดในประเทศ ลักษณะการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 314 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมงพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มี พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล อันดามันที่มีความสวยงาม เป็นอย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของธรรมชาติและเสน่ห์ของผู้คนท้องถิ่น  จึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาท่องเที่ยวอย่างมากมาย เพื่อชื่นชมความสวยงามของทะเลไทยที่สวยไม่แพ้ที่ใดในโลก" เมื่อปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติย่อมต้องคู่กันจังหวัดพังงา จัดทำโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร รักสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน "กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้า" และ "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAPเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความมั่นคงทางด้านอาหาร"เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย เสริมรายได้ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 และเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เรียบเรียง : โสภิตร แก้วบุญชู
ที่มา : ปชส.พังงา


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar