จังหวัดตรัง มั่นใจโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก นอกจากจะช่วยแก้วิกฤตการตายของสัตว์ทะเลหายากแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังด้วย

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำวิทยาเขตตรัง  เปิดเผยว่า   จากกรณีวิกฤตการตายของสัตว์ทะเลหายาก  เช่น  พะยูน  เต่าทะเล รวมถึงกรณีพะยูนมาเรียมและยามีน   ที่ตายในพื้นที่จังหวัดตรัง   ตลอดจนปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนัก  สารเคมีและขยะจำพวกพลาสติกที่ปะปนอยู่ในสัตว์น้ำ ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้   โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขตตรัง ซึ่งมีทั้งตัวอาคาร  ห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขตตรัง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ขึ้น เพื่อเสนอของบประมาณต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ที่จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้    โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากและหน่วยอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นหน่วยงานด้านวิจัยและบริการทางวิชาการ  เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม    จัดแสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวทางทะเล   ใช้งบประมาณจำนวน 247 ล้านบาท   ซึ่งโครงการดังกล่าว  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน     ตลอดจนสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  พร้อมมั่นใจโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก หากได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินการ นอกจากจะช่วยแก้วิกฤตการตายของสัตว์ทะเลหายากแล้ว  ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังด้วย

ที่มา : สวท.ตรัง


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar