รองนายกจุรินทร์ ติดตามกลั่นกรองโครงการของ 6 จังหวัดอันดามัน เคาะ 17 โครงการสำคัญ งบ 2,128 ล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.สัญจร 16 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้มาร่วมประชุมในฐานะประธาน
เขตตรวจราชการ 6 จังหวัดอันดามัน และได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ติดตามกลั่นกรองวาระ
ที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้
ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และภาคเอกชนทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้ว วันนี้เชิญประชุม
4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ ระนอง และพังงา เพื่อให้ได้โครงการที่แต่ละจังหวัดนำเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรที่กระบี่ให้พิจารณา โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นจังหวัดละ
2-4 โครงการตามความเหมาะสม และได้ข้อสรุปทั้งหมด 17 โครงการ ประกอบด้วย 1.จังหวัดภูเก็ต 1)โครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการบริหารจัดการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ งบประมาณ 280 ล้านบาท 2) โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่เทศบาลเมือง ช่วงตลาดเก่าของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 50 ล้านบาท
ระยะทาง 970 เมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้นของจังหวัดภูเก็ต 330 ล้านบาท 2.จังหวัดกระบี่ 4 โครงการ
1) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน งบประมาณ 84 ล้านบาท 2)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร
เรือท่องเที่ยวป่าคลองจิหลาด งบ 35 ล้านบาท 3)โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬา
เชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 31 ล้านบาท 4)โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัด
น้ำพุร้อน 165 ล้านบาท รวม 315 ล้านบาท 3.จังหวัดระนอง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1)โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน จังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 จุด งบประมาณ 204 ล้านบาท
และ 2)โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 100 ล้านบาท รวม 304 ล้านบาท 4.จังหวัดพังงา 3 โครงการ 1)เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา (ไม่ใช้งบประมาณ) เพราะตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 2) โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างอาคารฉุกเฉิน 6 ชั้น 2 หลัง ที่โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า รวมหลังละ 247 ล้านบาท รวม 495 ล้านบาท 3)โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก 164 ล้านบาท รวม 695 ล้านบาท 5.จังหวัดตรัง มี 3 โครงการ 1) โครงการพัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก 247 ล้านบาท   2)โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 43 ล้านบาท   3)โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 25 ล้านบาท รวม 316 ล้านบาท 6.จังหวัดสตูล  3 โครงการ 1)ศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานอันดามัน-เปอร์ลิส ของมาเลเซีย งบประมาณ 60 ล้านบาท 2)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเกาะหลีเป๊ะ
63 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 3)โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 80 ล้านบาท รวม 203 ล้านบาท ทั้งหมด 6 จังหวัด 17 โครงการที่คัดแล้วว่ามีความสำคัญสูงสุดที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกมา รวมงบประมาณ 2,128 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน จะได้นำทั้งหมดนี้เสนอต่อที่ประชุมที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองโครงการต่อไป และตนจะนำโครงการทั้ง 17 โครงการนี้กราบเรียนท่านนายกและแจ้งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ทราบ เพื่อรับไปดำเนินการต่อไปในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยมีการนำสินค้าธงฟ้า Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน มาจำหน่ายด้วย

เรียบเรียง  โสภิตร แก้วบุญชู นปส.ชก.
ที่มา http://www.phangnga.go.th/

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar