โปรเจ็กต์ ‘ครม.สัญจรกระบี่’ ชงพัฒนา ‘จังหวัดอันดามัน’

  สลิล  โตทับเที่ยง  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีหลายเรื่องที่จะนำเสนอเป็นผลการสรุปจากการหารือในสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร สมาคมการท่องเที่ยว รวมทั้งประเด็นที่สอดคล้องกับแผนงานและข้อเสนอของหน่วยงานราชการในกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผลกระทบการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-19 ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ จะมีข้อเสนอใหม่ๆในเชิงนโยบายต่อจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จะต้องมีการฉีดวัคซีนให้มีความพร้อมรับการท่องเที่ยว แต่ถ้าหากจะให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความมั่นใจ จะต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกมาก คราวนี้ขอเสนอโครงการอันดามัน เฮลธ์ โดยนำไปไว้ในโครงการภูเก็ต เฮลธ์ แซนด์บ็อกซ์ เน้นการยกระดับการให้บริการของสถานพยาบาลในภูเก็ต เพื่อดูว่าจะมีข้อจำกัดหรือติดขัดอย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับก็จะเข้ามาช่วยเหลือ ถือเป็นเรื่องด่วนเชิงนโยบายที่จะขอรับการสนับสนุนจาก ครม. เพื่อขยายผลไปจังหวัดอื่นได้

            นอกจากนั้น เรื่องเร่งด่วนจะขอเสนอตัวในการจัดงานเอ็กซ์โปขนาดย่อม กำหนดจัดในปี 2028 หรือ 2571 แต่ด้วยเงื่อนเวลาจะต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวและต้องได้รับความเห็นชอบจากครม.เพื่อยื่นเสนอตัวแข่งขันกับประเทศอื่นในเดือนธันวาคม 2564 สำหรับการวางแผนจัดงานนี้จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ หรือเมดิคอลฮับในอนาคต หากได้รับความไว้วางใจให้จัดจะเป็นชื่อเสียงของกลุ่มอันดามันและประเทศไทย เนื่องจากมีการประเมินว่าจะมีผู้เข้าชมงานในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมกว่า 10 ล้านคน

           สำหรับประเด็นอื่นที่นำเสนอจะเป็นการต่อยอดในโครงการที่ทำไปแล้ว เช่น การสร้างถนน การขนส่งทางเรือ การพัฒนาร่องน้ำเศรษฐกิจใน จ.สตูล การขุดร่องน้ำที่ตื้นเขินใน จ.ตรัง จะเสนอให้ดำเนินการ และประสบการณ์จากโควิด-19 ที่ผ่านมา และปัญหาหลังจากมีคลื่นสึนามิเมื่อปี 2547ทำให้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่อ่อนไหว มีผลกระทบได้ง่าย หากเกิดปัญหาทำให้นักท่องเที่ยวลดลงทำให้เศรษฐกิจในกลุ่มจะไม่กระทบรุนแรง ดังนั้นจะต้องพึ่งพาเรื่องอื่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพราะที่ผ่านมามีการพึ่งพาการท่องเที่ยวแต่ละเลยการเกษตร ทั้งที่การเกษตรสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ประชุม ครม.ครั้งก่อนเสนอให้ ครม.จัดโครงการเลี้ยงแพะแปลงใหญ่ เลี้ยงในสวนยาง สวนปาล์ม คราวนี้จะต่อยอดด้วยการเสนอแปรรูปแพะเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อจัดจำหน่ายระดับสากล มีการเสนอการพัฒนาการทำประมง การยกระดับของสินค้า ควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อการทำอาชีพให้ยั่งยืน กลุ่มอันดามันจะเสนอให้ ครม.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือกจากเศษวัสดุทางการเกษตร หากทำได้ก็จะมีการลงทุน เพื่อลดต้นทุนการผลิต สำหรับบางเรื่องที่เข้า ครม.หลายครั้งเพื่อผลักดันให้เกิดเมืองสปา โดยใช้โมเดลที่คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ต่อเนื่องในหลายจังหวัดมีบ่อน้ำร้อนทั้งระนอง พังงา ตรัง สตูล ดังนั้นจะขอให้ ครม.สนับสนุนเพื่อพัฒนาบ่อน้ำร้อนแต่ละจังหวัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อกระจายรายได้ในชุมชน ขณะที่กลุ่มอันดามันจะเสนอเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ หากจัดได้ทั้ง 6 จังหวัดจะได้ประโยชน์ร่วมกัน

             สำหรับ จ.ตรัง จะให้ความสำคัญกับการขุดลอกร่องน้ำกันตัง เพราะมีเรือขนส่งสินค้าตลอดเวลา แต่ร่องน้ำตื้นเขินไม่ได้ขุดลอกมานาน ช่วยผลักดันให้มีการทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ มทร.ศรีวิชัย เพื่อช่วยศึกษาสัตว์น้ำหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับตรังเป็นสปอร์ตซิตี้

ที่มา : มติชนออนไลน์  

สืบค้น : สุวิมล  คชสวัสดิ์ 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar