การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ระนอง

           จังหวัดกระบี่ประชุมเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมประเด็นการพัฒนานำเสนอในการ ครม.สัญจร ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 

             จังหวัดกระบี่ ได้เตรียมนำเสนอโครงการสำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการมารีน่าชุมชน ที่ดำเนินการโดย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นการสร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน บริเวณหาดนพรัตน์ธารา เพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน รองรับการท่องเที่ยว จัดระเบียบการจอดเรือ ควบคุมการเข้า-ออก ของเรือ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน มีมาตรฐานสากล วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 16,800,000 บาท ล่าสุดวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่การต่อสร้างเพื่อดูถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งหากโครงการมารีน่าชุมชน ได้รับการอนุมัติ ก็จะทำให้ หาดนพรัตน์ธารา ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล จุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีการเติบโตและการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีความแออัด จะมีท่าเทียบเรือที่มีขีดความสามารถรองรับได้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

             อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ของโรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งบรรจุอยู่ในกลุ่มโครงการที่ขอรับงบประมาณในวงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์สั่งการและระบบการแพทย์ รองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยการพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัย ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน โดยจะดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการและบัญชาการเหตุการณ์กลาง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเครือข่ายอันดามัน และจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้อง ICU ห้องสวนหัวใจ และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในระยะเร่งด่วน เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ระดับสูง (ALS) ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดกระบี่ มีประชากร กว่า 482,000 คน และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยือน 7 ล้านคน/ปี เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการด้านสาธารณสุข จึงเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติฉุกเฉิน ก็จะได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

*********************

สวท.กระบี่/ข่าว

บุษบัน สุวรรณนพ สผป/เรียบเรียง


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar