ครม. มีมติอนุมัติ /เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ครม. มีมติอนุมัติ /เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายธนสาร ธรรมสอน เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 
และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดังนี้  
  1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ  
   2. นายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นางสาวเกตุสุดา สุประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

เรียบเรียง/ศิรินาฎ สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar