สมศักดิ์ ลงพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเร่งพัฒนาโครงข่ายน้ำรองรับท่องเที่ยวการใช้น้ำในอนาคต

 

เมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ จ.สงขลา สตูล กระบี่ และ ระนอง พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จ.ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และสตูล มักประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ รวมทั้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่ในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ในปี 2561-2565 ที่ผ่านมา สทนช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน 807 โครงการ ความจุ 8.12 ล้าน ลูกบาตรเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 64,017.66 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 102,130 ครัวเรือน ในงบประมาณปี 2566 มี 57 โครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ 29,033 ครัวเรือน และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 6.0832 ล้าน ลูกบาตรเมตร ในส่วนงบบูรณาการ ปี 2567 มี 564 โครงการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ 4.23 ล้าน ลูกบาตรเมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 47,867 ครัวเรือน รวมทั้งยังมีแผนงานโครงการสำคัญ อีก 6 โครงการ สำหรับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความต้องการใช้น้ำ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำอย่างรอบคอบ วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำดิบและโครงข่ายด้านน้ำ เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : สวท.กระบี่/ภาพ-ข่าว

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar