รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย การสร้างความมั่นคงของประเทศ ต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ รักตนเอง รักครอบครัว รักประเทศชาติ

เมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 67) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ เดินทางมามอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ว่า แม้กระทรวงกลาโหม จะไม่ได้ดูแลในเรื่องของการศึกษาโดยตรง แต่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต การจะสร้างฐานความมั่นคงของประเทศ จะต้องเริ่มต้นที่เยาวชน สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนรักตัวเอง รักครอบครัว และรักประเทศชาติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องยึดมั่นในสถาบันอันสำคัญของชาติ คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราโชคดีที่เกิดมามีประเทศเป็นของตนเองซึ่งจำเป็นที่จะต้องรักษาให้คงอยู่ไว้ตลอดไป กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดมอบทุนการศึกษาถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนองพร้อมนำโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ นักเรียนที่มีความสนใจในการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และนักเรียนนายสิทหารบก เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบก ยังมีกลไกในเรื่องของนักศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในการฝึกฝนบุคคลให้มีศักยภาพทางทหาร เพื่อเติมเต็มหน้าที่ของพลเมืองอย่างมีคุณภาพในเวลาปกติ ทั้งนี้มาช่วยกันทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเรา สร้างความภาคภูมิใจแก่พ่อแม่ และมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคต สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 38 จังหวัดระนอง เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับเด็กยากไร้ทางเศรษฐกิจสังคมให้มีสิทธิ และโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง โดย จัดการศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพ และทักษะการประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการและบริการ มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นคนดีมีคุณธรรม

ที่มา : สวท.ระนอง

เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย สผป.


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar