รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชุมบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับผู้ว่าราชการ 6 จังหวัด และภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และจังหวัดสตูล) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จากการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน สำหรับจังหวัดภูเก็ตเสนอ 2 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืน โครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้ดูแลโครงการด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท แต่เสนอของบประมาณเพียง 35 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคลองบางใหญ่ ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดูแลโครงการด้วยงบประมาณ 26.5 ล้านบาท ซึ่งยื่นเสนองบประมาณเพียง 15 ล้านบาท จังหวัดภูเก็ตถือเป็นภาพลักษณ์การเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และการลงทุน ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ เเละโครงการอื่นๆ ที่นำเสนออยากจะให้รัฐบาลผลักดันเพื่อดำเนินการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดระนองนำเสนอขอสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค พร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นอกจากนี้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 6 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้นำเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำ การบริการทางการแพทย์แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่นำเสนอต่อที่ประชุมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการเเต่ละจังหวัดของ 6 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโครงการภาครัฐ 13 โครงการผ่านหมด โดยเฉพาะโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี หรือโครงการที่ต้องทำทันที ส่วนโครงการที่ภาคเอกชนนำเสนอจะมีการพิจารณาอีกครั้ง วงเงินรวมทั้งหมดทั้ง 20 โครงการ 797 ล้านบาท เน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคม ส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้มีความทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศษฐกิจกับนานาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : สทท.ภูเก็ต /เรียบเรียง : ศิรินาฎ  สักจันทร์


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar