รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดระนอง จะต้องใช้งานให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด..

 

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และศูนย์ประสานงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดระนอง โอกาสนี้ได้เยี่ยมพบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งได้เดินทางมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดระนอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา และตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับภาครัฐ ภาค ภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นกลไกที่สอดรับกับการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดระนอง" เพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่กับส่วนกลาง เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วนต่อไป ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศูนย์แห่งนี้ให้มีอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ที่มา : สทท.นศ.

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar