รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา เยี่ยมชมการฝึกแม่บ้านมืออาชีพป้อนธุรกิจโรงแรม หนุนท่องเที่ยวอันดามัน

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ นวดไทยเพื่อสุขภาพและช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน และเป็นศูนย์รวมที่ให้บริการแก่แรงงานในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้มีหน่วยงานของกระทรวงแรงงานร่วมกันดำเนินงาน  ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา เป็น “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพังงา” เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น  การรับสมัครฝึกอบรม การสมัครงาน การขึ้นทะเบียนว่างงาน การสมัครและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  การปรึกษาข้อกฎหมายด้านแรงงาน  เรียกได้ว่า เป็นศูนย์ One Stop Service ของอำเภอตะกั่วป่า และอำเภอใกล้เคียงได้มาใช้บริการ สำหรับหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมเป็นคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่สามารถไปประกอบอาชีพในด้านนี้ได้ ที่น่าชื่นชมคือ มีสถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์รับเข้าทำงานแล้ว ส่วนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ประกอบการมีความต้องการพนักงานนวดไทยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งผู้ที่ผ่านการฝึกยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้ อีกสาขาคือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเช่นกัน เกิดจากการขยายตัวของที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้น การติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างจึงเพิ่มขึ้น ช่างไฟฟ้าจึงเป็นอาชีพที่สำคัญของธุรกิจนี้ อีกทั้งเป็นอาชีพเฉพาะที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องใช้ช่างที่มีใบรับรองความรู้ความสามารถเท่านั้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและดำเนินการอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับใช้ ช่างและแรงงานเหล่านี้จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะและเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการการันตีในฝีมือ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการอีกด้วย แรงงานที่ผ่านการอบรม ผ่านการทดสอบมาตรฐาน และมีใบรับรองความรู้ความสามารถ จึงได้รับการว่าจ้างหรือรับเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการและมีรายได้ประจำ ช่วยให้แรงงานในพื้นที่มีงานทำ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เนื่องจากในโซนภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้ง 3 หลักสูตรที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานในพื้นที่จึงสามารถผลิตแรงงานป้อนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตอันดามันได้จริง โดยภาพรวมทั่วประเทศ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้าหมายดำเนินการในปี 2567  จำนวน 10,000 คน งบประมาณ 23 ล้านบาท ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในสาขาที่มีศักยภาพสูง เป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ใน 5 ธุรกิจ  ประกอบด้วย ธุรกิจเรือสำราญและท่าเรือ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์ ธุรกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงานั้น ปี 2567 มีเป้าหมายจัดฝึกอบรมทั้งหมด 2,520 คน  สำหรับการฝึกนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้าฝึกจำนวน 20 คน มีสถานประกอบกิจการรับเข้าทำงาน 100% ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้แรงงานมีทักษะและมีงานทำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ไว้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่มา สวท.ตะกั่วป่า /เรียบเรียง : ศิรินาฎ  สักจันทร์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar