“ศุภมาส” ชูผลงาน อว.พี่เลี้ยงของ วชช.ระนอง ช่วยแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ให้ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ด้วย Read Aloud พร้อมสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้อย่างมีความหมาย

 

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ จ.ระนอง ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมมุฟตาฮุนญัณนะห์ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ และเครือข่ายปัทมคีรีอำเภอสุขสำราญ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นโครงการที่วิทยาลัยชุมชนระนอง (เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน) ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น มี อว.เป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2567 ภายใต้งาน “Future Thailand” . น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า โครงการ “แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ อย่างมีความหมาย เป็นโครงการที่ อว. โดยวิทยาลัยชุมชนระนอง (วชช.ระนอง) จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย ควบคู่กับการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตผ่านกลไกการพัฒนาครูลงสู่ผู้เรียน เพราะการอ่านออกเขียนได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น . ด้าน ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา กล่าวว่า โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนรายบุคคล โดยค้นหาคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แก้ปัญหาด้วยชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทยของสภากาชาด 5 ระดับ, สื่อมือ, เทคนิคการอ่านนิทานภาพออกเสียงแบบไม่สอน ไม่แทรก ไม่อธิบาย ปล่อยให้สมองเด็กทำงานไปกับหนังสือตรงหน้า Read Aloud ปัจจุบันมีครู 57 คน และนักเรียน 475 คน จากโรงเรียน 10 แห่งที่ได้รับการพัฒนา มีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 96.4 และนักเรียนสามารถอ่านเขียนผ่านหลักเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บ่งชี้อยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.32-2.55 . จากนั้น น.ส.ศุภมาส และคณะ ได้เดินทางไปร้านกาแฟสดบ้านไร่ในชุมชนบ้านไร่ใน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง รับฟังบรรยายการอนุรักษฟื้นฟูพลับพลึงธารราชินีแห่งสายน้ำ โดย วชช.ระนอง เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ หนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ระนอง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียง : นางโสภิตร แก้วบุญชู สผป.สปข.5


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar