รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ จ.ระนอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมผลักดันยกระดับการพัฒนากำลังคน ด้านภาษา พื้นที่ SEC และ Landbridge รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เตรียมผลักดันยกระดับการพัฒนากำลังคน ด้านภาษาและระบบโลจิสติกส์ทางรางและท่าเรือ รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวพื้นที่ SEC และ Landbridge นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ อววน.ในพื้นที่ โดยก่อนการประชุม ท่านรัฐมนตรีฯ ได้เดินชมนิทรรศการและทักทายนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมกับถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลุ่มนักศึกษาชาวเมียนมาร์กว่า 30 คน ได้มารอต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะด้วย จากนั้น ได้เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ อววน.ในพื้นที่ Southern Economic Corridor: SEC และ Landbridge ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี ผู้บริหารจาก 6 สถาบันการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และกรมต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม

 โดยที่ประชุมได้เสนอ เรื่องหลักๆ เช่น

1.ยกระดับการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสุขภาพแบบครบวงวรด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม

2.ออกแบบและพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

3.ยกระดับการพัฒนากำลังคนและระบบโลจิสติกส์ทางรางและท่าเรือเพื่อเชื่อมโยงสู่ชุมชนท้องถิ่น

4.ยกระดับการพัฒนากำลังคนด้านภาษาจีน อังกฤษ พม่าเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งมีการดำเนินการเชื่อมโยงกันทั้ง

5 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ พื้นที่ คือ จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการเสนอเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน “อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้ตอนบน” และทั้งหมดเป็นการรองรับในพื้นที่ Southern Economic Corridor: SEC และ Landbridge .

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง พร้อมเน้นย้ำ 2 เรื่องสำคัญคือ
1.ลดภาระนักศึกษา และผู้ปกครอง โดยจัดให้มีระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต (Coaching) และจัดให้มีแพลตฟอร์มเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ความสำคัญกับทักษะ จัดทำระบบวัดผลรับรองทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทะเบียนเรียนตามความต้องการ สามารถลงทะเบียนโดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิต มีร้ายได้ระหว่างเรียน "ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย"
2.ลดภาระอาจารย์ผู้สอน โดยปรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพิ่มน้ำหนักการประเมินเรื่องความสำเร็จของผู้เรียน และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละขั้นตอน และได้กล่าวชื่นชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นที่มุ่งเน้นของ กระทรวง อว.บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงในการดำเนินงานอย่างดียิ่ง สำหรับการเดินทางมาจังหวัดระนองในครั้งนี้ ตั้งใจที่จะมาชื่นชมผลงานและให้กำลังใจทุกท่านในการทำงาน

ที่มา : สวท.ระนอง/เรียบเรียง : นภารัตน์ ทองน้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar