ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดระนอง

                 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) รวมทั้งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ จังหวัดชุมพรและระนอง โดยมี นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศุภกิจ บุญศิริ นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) รวมทั้งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านทางระบบ Zoom Meeting

                  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้หารือเพื่อเตรียมการการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2567 ณ จ.ชุมพรและระนอง โดยให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การวางแผนการติดตามตรวจราชการและการเดินทางของคณะจากส่วนกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล ชุมพร สุราษฏร์ธานี เชิญภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเกษตรแห่งชาติ สภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ SME ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (กรอ.) ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เพื่อหารือข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และสั่งการให้จังหวัดได้เตรียมข้อมูลประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของ อก. ในประเด็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอื่นๆ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*************************

ที่มา : thaigov.go.th

เรียบเรียง : บุษบัน สุวรรณนพ สผป.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar