รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรร่วมของ 5 ราชภัฏ

                  วันนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2567) บริเวณพื้นที่หาดลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ซึ่งมีพันธกิจ และยุทธศาสตร์ มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในระดับจังหวัด ตำบล และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกับพื้นที่จังหวัด หน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายของ อว. ในจังหวัด ประสานและส่งเสริมการนำงาน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพของจังหวัด และเป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหา ความต้องการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

                    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดำเนินกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยว พัฒนา และต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

                   อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาหลักสูตรร่วมของ 5 ราชภัฏ ในโครงการงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร โครงการการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ ในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค และนวนุรักษ์ แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการเยี่ยมชมนิทรรศการ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

*****************************

ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

เรียบเรียง : บุษบัน สุวรรณนพ สผป

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar