ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |


คะแนนโหวต :