ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎรธาน ์ ี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,202,000.00 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน)


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างโครงการอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,202,000.0 |
|


คะแนนโหวต :