มหาดไทย เดินหน้าต่อเนื่องลุยตรวจ 2 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จ.กระบี่

         เมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน (ด้านขวาของลำคลอง) หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่  นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ และนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ
        นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ว่าจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาในหลายจังหวัด ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และเมื่อระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ของกระแสน้ำโดยธรรมชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีข้อสั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใย     ต่อพี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งริมคลองกำ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ และตลิ่งริมคลองสินปุน (ด้านขวาของลำคลอง) หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ เนื่องจากสภาพพื้นที่ตลิ่งที่ทรุดโทรมตื้นเขิน จากสาเหตุการพังทลายของดินริมตลิ่ง ที่เกิดจากกระแสน้ำกัดเซาะ จึงได้กำชับกรมโยธาฯ เร่งช่วยเหลือด่วน นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกาะลันตา จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายหลังการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย
           ด้าน นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมฯ ขานรับนโยบาย       และได้ดำเนินการตรวจสอบปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นการเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อม และจัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่สามารถป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ และลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และโบราณสถาน โดยจะดำเนินการในพื้นที่ที่เร่งด่วนเป็นลำดับแรก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งดูแลรักษาพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำให้มีความสวยงาม ปลอดภัย เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนต่อไป
         อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ มีความยาว 500 เมตร และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน (ด้านขวาของลำคลอง) หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ มีความยาว 490 เมตร ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเสาเข็มแบบโต๊ะ สันเขื่อนเป็นคานรัดหัวเสาเข็ม ไฟฟ้าส่องสว่าง ราวกันตก พื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนเป็นงานทิ้งหินใหญ่ บันไดขึ้น-ลงหน้าเขื่อน ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่ตลิ่งมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งในบริเวณดังกล่าว มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังสามารถ ใช้พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนได้อีกด้วย
     สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นงานก่อสร้างถนน  ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านศาลาด่าน ถึงบ้านสังกาอู้ ให้มีมาตรฐาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อรองรับการจราจร            ของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สร้างแหล่งรายได้ให้แก่ชุมชน ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า และยกระดับสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนมากขึ้น

ที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธฺจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar