จังหวัดตรัง เสนอโครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากลต่อที่ประชุม ครม.สัญจร มุ่งหวังพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาสู่สากล รองรับการเป็นเมืองกีฬา

นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง  เปิดเผยว่า  การสร้างฐานรากด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา    โดยบูรณาการและผลักดันสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาหรือ Sport City จะมีผลกระทบในเชิงบวกและภาพรวมของจังหวัดตรัง   รวมถึงพื้นที่จังหวัดกลุ่มอันดามันและใกล้เคียง     ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง   ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว  การโรงแรม  ร้านอาหาร  ผู้ประกอบการ   ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าและประชาชนในชุมชน  ก่อให้เกิดการสร้างรายได้   พัฒนาอาชีพ   จ้างแรงงาน   ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน   เกิดการกระตุ้นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกๆระดับให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ดังนั้น   เทศบาลนครตรัง  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล เพื่อเสนอของบประมาณต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ที่จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้    โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว  ก็เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาสู่สากลและการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติรองรับการเป็นเมืองกีฬาหรือ Sport City สร้างศักยภาพและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป   เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับชาติและระดับสากลของจังหวัดตรังให้มีความมั่นคง  เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวของกลุ่มทะเลฝั่งอันดามันและพื้นที่ใกล้เคียง    ให้มีการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป 

ที่มา : สวท.ตรัง


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar