จังหวัดตรัง เสนอโครงการพัฒนาวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อยกระดับ มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง   ได้นำเสนอโครงการพัฒนาวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง    เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์   เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่   ที่จังหวัดกระบี่ งบประมาณ จำนวน 20,900,000 บาท  โดยวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว    เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติบ่อน้ำร้อนที่มีคุณค่าและมีคุณสมบัติต่างจากพื้นที่บ่อน้ำร้อนอื่น  คือ  มีแร่ธาตุกำมะถัน  ไม่ถึงร้อยละ 1   แต่มีแร่ธาตุแคลเซียม  มากถึงร้อยละ 75 ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรค เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรัง   ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชน    มาใช้บริการปีละประมาณ 360,000  คน(ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ดังนั้น    การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ   ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกปลอดภัย มีการดูแลสุขภาพและมีการจัดการที่เป็นระบบเพิ่มขึ้น   จะส่งผลให้เกิดรายได้ต่อชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริการนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์น้อย   บริการนวดเพื่อสุขภาพ   บริการจัดหาสมุนไพรเพื่อบริการผู้มารับบริการ   และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในความร่วมมือทางธุรกิจสาขาต่างๆ   ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดตรัง   จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดตรังอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา : สวท.ตรัง


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar