สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศำทย จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 28,362,544.97 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศำทย จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 28,362,544.97 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศำทย จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 28,362,544.97 บาท |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรก่อสร้างอาคารที่ทำการ สวท.นครศรีธรรมราช.pdf |
|
|


คะแนนโหวต :