ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต.ท่าโรงช้าง เรื่องร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี |


คะแนนโหวต :