อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายท่าโรงช้าง (ควนชูเวช) ด้วยวิธี (e-bidding)

อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายท่าโรงช้าง (ควนชูเวช) ด้วยวิธี (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคา เป็นเงิน 1,974,778.01 บาท ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบอิเลคทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 0830 น.-16.30 น


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
อบต.ท่าโรงช้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายท่าโรงช้าง (ควนชูเวช) ด้วยวิธี (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคา เป็นเงิน 1,974,778.01 บาท ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบอิเลคทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา |


คะแนนโหวต :