..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬาวารสารสปข.5 เดือนสิงหาคม 57

more
""
ประชาธิปไตยกับวัยทีน
เยาวชนกับการเป็นพลเมืองที่ดี

วันที่ 30 มี.ค. 2554 )
สุทธิมา สัญวงษ์ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ/เรียบเรียง
 
      จากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี ในเขตกรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (กรุงเทพโพลล์) เรื่อง "มองการเมืองไทยผ่านสายตาเยาวชน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ พบว่าเยาวชนไทยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองค่อนข้างน้อย และไม่สนใจเลยถึงร้อยละ ๖๒.๑ ถึงแม้ว่าเยาวชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมก็ตาม และมีเยาวชนไทยร้อยละ ๙๐.๖ ที่ระบุว่าในอนาคตไม่อยากเป็นนักการเมือง เนื่องจากนักการเมืองมีชื่อเสียงไม่ดี ไม่โปร่งใส ไม่ปลอดภัยและต้องรับผิดชอบคนหมู่มาก
       จากสภาพการณ์ดังกล่าว หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเมืองในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังความเป็น "พลเมืองที่ดี” ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเยาวชนเพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองที่ดีดังนี้
      ด้านสังคม ด้วยการแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การเคารพระเบียบของสังคม และการมีจิตสาธารณะคือเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
      ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการประหยัดและอดออมในครอบครัว การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพ ที่ทำ การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสำคัญ
      ด้านการเมืองการปกครอง ด้วยการเคารพกฎหมาย การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา การทำงานอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันพัฒนาให้คนในสังคมมีสำนึกทางการเมืองสูง โดยเริ่มที่กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศในอนาคต หากเด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจและมีความคิดที่ถูกต้องในประเด็นเกี่ยวกับการเมือง การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
 
สุทธิมา สัญวงษ์ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ/เรียบเรียง
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 93 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


<

 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699