สุทธิมา สัญวงษ์ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ/เรียบเรียง
 
      จากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี ในเขตกรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (กรุงเทพโพลล์) เรื่อง "มองการเมืองไทยผ่านสายตาเยาวชน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ พบว่าเยาวชนไทยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองค่อนข้างน้อย และไม่สนใจเลยถึงร้อยละ ๖๒.๑ ถึงแม้ว่าเยาวชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมก็ตาม และมีเยาวชนไทยร้อยละ ๙๐.๖ ที่ระบุว่าในอนาคตไม่อยากเป็นนักการเมือง เนื่องจากนักการเมืองมีชื่อเสียงไม่ดี ไม่โปร่งใส ไม่ปลอดภัยและต้องรับผิดชอบคนหมู่มาก
       จากสภาพการณ์ดังกล่าว หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเมืองในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังความเป็น "พลเมืองที่ดี” ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเยาวชนเพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองที่ดีดังนี้
      ด้านสังคม ด้วยการแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ การเคารพระเบียบของสังคม และการมีจิตสาธารณะคือเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
      ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการประหยัดและอดออมในครอบครัว การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพ ที่ทำ การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสำคัญ
      ด้านการเมืองการปกครอง ด้วยการเคารพกฎหมาย การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดยอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม กล้าเสนอตนเองในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา การทำงานอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันพัฒนาให้คนในสังคมมีสำนึกทางการเมืองสูง โดยเริ่มที่กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองของประเทศในอนาคต หากเด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจและมีความคิดที่ถูกต้องในประเด็นเกี่ยวกับการเมือง การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
 
สุทธิมา สัญวงษ์ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ/เรียบเรียง
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔
จำนวนคนอ่าน 172 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699