การปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองซึ่งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนชนเป็นหลัก การกระทำใด ๆ ของรัฐบาลจะต้องได้รับการยินยอมและเห็นด้วยจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งเข้ามา
 
       รูปแบบของการใช้อำนาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๒ แบบคือพลเมืองใช้อำนาจของตนโดยตรง เรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางตรง และ การใช้อำนาจผ่านผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไป เรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางอ้อม ซึ่งประเทศไทยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม เป็นการอาศัยสถาบันทางการเมืองในรูปแบบของตัวแทนที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อที่จะได้ตัวแทนของประชาชนเข้าไปใช้อำนาจในด้านนิติบัญญัติและอำนาจในการบริหาร
 
       กระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนับเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยแบบตัวแทน สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจถึงสาระสำคัญของประชาธิปไตย โดยต้องเข้าใจว่าประชาชนและชุมชนมีสิทธิหน้าที่อย่างไร การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนเองและชุมชนเป็นอย่างไร หลักการของการเมือภาคตัวแทน ความสำคัญของการเลือกตั้ง ทำไมต้องไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปทำอะไร
 
     ประเทศไทยยังมีปัญหาความไม่เข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยของประชาชนพลเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก - ๒- ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ดังที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ เสมอมา ประเทศชาติไม่สามารถพึ่งพาคนเหล่านั้นเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยได้อีกต่อไป จึงต้องมุ่งไปพึ่งพากลุ่มเด็กและเยาวชนแทน ซึ่งต้องส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะเด็กและเยาวชนคือความหวังของประเทศชาติ 
 
     หากเปรียบเทียบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการก่อสร้างบ้านแล้ว ก็เหมือนกับการสร้างบ้านให้สวยงาม มั่นคง แข็งแรง เพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้อาศัย แต่ถ้าผู้อาศัยขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องแล้ว ถึงแม้จะสร้างบ้านให้สวยงามอย่างไร สภาพภายในบ้านก็คงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย สกปรก ผุพัง เสื่อมโทรม ในไม่ช้าคนในบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้
 
      ดังนั้น หากเราต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความผาสุก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดี ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม ๔ ประการ ได้แก่ การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งความสามัคคี รักใคร่ปรองดองและร่วมมือกันทำงาน หากเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริธรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง จะช่วยให้สังคมเข้มเข็ง ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแข็งแรงและมีการพัฒนาอย่างยิ่งยืนต่อไป    
 
เรียบเรียงโดย สุทธิมา สัญวงษ์ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.volunteerspirit.org/ ภาพประกอบจาก http://www.youngdemocracy.net/th/index.php http://www.pdc.go.th/pdc_th/index.
จำนวนคนอ่าน 777 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699