..สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ ยินดีต้อนรับ...

 เข้าสู่ระบบ
 
 
Untitled Document

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


""
คุณธรรมจริยธรรมนำไทย
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 11 เม.ย. 2554 )
 
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
       การทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ความเจริญ และการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในภาคราชการ นอกจากจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐแล้ว ยังอาจนำไปสู่การต่อต้าน ขาดความร่วมมือ ส่งผลต่อความล้มเหลวในการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ของภาครัฐ
      รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นลำดับต้นๆ และแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ตลอดจนถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ภายใต้ "ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ" ๕ ประการ
 
      
 
         ประการแรก กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ
       ประการที่ ๒ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กรและต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
          ประการที่ ๓ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การให้มี ความโปร่งใส มีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
          ประการที่ ๔ ไม่เลือกปฏิบัติ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ
          ประการที่ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
        แม้การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการจะเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน แต่เชื่อมั่นว่าหากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ทั้ง ๕ ประการนี้อย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐาน ด้วยการกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รับชันอันเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ การสร้างความใสสะอาดในวงราชการน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อม
 
 
 
เรียบเรียงโดย นันทิชา วีระวานิช
ข้อมูล ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด www.dmsc.moph.go.th
ภาพ www.matichon.co.th www.thairath.co.th http://mblog.manager.co.th
จำนวนคนอ่าน 805 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

FONTSIZE
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 ข่าวทั่วไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699