เข้าสู่ระบบ
 

ไทยรัฐ เดลินิวส์
ผู้จัดการ มติชน
สยามรัฐ
คมชัดลึก เส้นทางเศรษฐกิจ บ้านเมือง Bangkok Post
ข่าวสด โพสต์ทูเดย
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ
กระแสหุ้น ฐานเศรษฐกิจ
เสรีรายวัน กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
Business Thai
เนชั่นสุดสัปดาห์ ฟุตบอลฟุตบอล ทีเด็ดบอลไทยสู้สู้ซ็อกเกอร์ฮ็อต สยามกีฬา


    1  
คุณธรรมจริยธรรมนำไทย
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 11 เม.ย. 2554 )
 
ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
       การทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ความเจริญ และการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นในภาคราชการ นอกจากจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐแล้ว ยังอาจนำไปสู่การต่อต้าน ขาดความร่วมมือ ส่งผลต่อความล้มเหลวในการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการสำคัญต่าง ๆ ของภาครัฐ
      รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นลำดับต้นๆ และแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ตลอดจนถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ภายใต้ "ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ" ๕ ประการ
 
      
 
         ประการแรก กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ
       ประการที่ ๒ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กรและต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
          ประการที่ ๓ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การให้มี ความโปร่งใส มีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
          ประการที่ ๔ ไม่เลือกปฏิบัติ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ
          ประการที่ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำงานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
        แม้การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการจะเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานาน แต่เชื่อมั่นว่าหากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ทั้ง ๕ ประการนี้อย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐาน ด้วยการกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รับชันอันเป็นตัวบ่อนทำลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ การสร้างความใสสะอาดในวงราชการน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อม
 
 
 
เรียบเรียงโดย นันทิชา วีระวานิช
ข้อมูล ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด www.dmsc.moph.go.th
ภาพ www.matichon.co.th www.thairath.co.th http://mblog.manager.co.th
จำนวนคนอ่าน 1193 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


วารสารสปข.5 เดือนสิงหาคม 57

more
FONTSIZE
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 
 

 


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
145 ถนนดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0 - 7727 - 2038 ,0 - 7727 - 2699